پیشرفت و توسعه برای هر جامعه ای، آرمانی است ایده آل که فقط در اثر مشارکت آگاهانه، فعال، هدفمند و واقعی آحاد مختلف افراد جامعه رخ می دهد. تحقق این مهم مستلزم رعایت حقوق همه مردم که در شکل: اکثریت، اقلیت و همه ی آنها با هم امکان پذیر است.
اما اینکار چندان هم آسان نیست و لازم است شرایط آن در سطح جامعه به طور کامل و دقیق فراهم شود. جامعه ایران، در حال حاضر از مشکلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فراوانی رنج می برد که منشاء خیلی از آنها ضعف در انجام کارهای جمعی و جلب مشارکت دیگران و هم افزایی امکانات خرد، اراده ها، ایده ها، طرح ها و توانایی های موجود است. می توان گفت فواید مشارکت و مسئولیت پذیری اجتماعی در ایران تا حد زیادی مغفول مانده و کمتر به اهمیت این موضوع توجه می شود.
این در حالی است که؛ جوامع متمدن و مدرن با بکار بردن قواعد خاصی توانستند گروه های متعدد اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی، سیاسی، فرهنگی، علمی و… تشکیل دهند و با التزام به رعایت قواعدی که برای تمام اعضای این گروه ها شناخته شده است، جامعه را به یک سازمان عظیم اجتماعی تبدیل کنند و با یک روند خود اصلاحی موفق شدند مشکلات جاری در زندگی اجتماعی را از میان برداشته و به صورت مستمر و پویا در راه توسعه و پیشرفت به حرکت خود ادامه دهند.
طبیعی و منطقی است که ما هم هرچه سریع تر در این مسیر گام برداریم و از بهترین راه برای جبران عقب ماندگی های خود استفاده کنیم. برای این کار لازم است ابتدا منطق ممالک پیشرفته را بفهمیم و با استفاده از تجربیات این جوامع سریع تر و مطمئن تر به موفقیت دست یابیم. به قول معرف؛ لازم نیست چرخ را از اول اختراع کنیم، فقط لازم است؛ دست آوردهای موجود را بومی سازی کنیم تا شاهد تاثیرات هرچه مطلوب تر باشیم.
با این باور ” آکادمی آموزشی – پژوهشی پارلمان ” ( آکادمی پارلمان ) به عنوان یک مرجع حرفه ای در خصوص مباحث کارهای جمعی، شورایی و انجمن ها در شکل های مختلف تشکیل و در زمینه های : آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای و ترویجی فعالیت خود را با مشارکت و عضویت تعدادی از خبره ترین کسانیکه در ایران با قواعد پیشرفته کارجمعی و پارلمانی آشنا و فعال در این حوزه هستند، آغاز می نماید.